Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 26 stycznia 2016 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ

Stan na dzień 29 grudnia 2015 roku

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 36.360.000,00 zł (w tym wpłacony: 36.360.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Rodzaj akcjiLiczba akcjiLiczba głosów z tych akcji
Akcje na okaziciela 9.090.000 9.090.000

RB 15/2016 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. zwołane na dzień 26 stycznia 2016 roku i kontynuowane po przerwie w dniu 15 lutego 2016 roku wraz z wynikami głosowań

Lista dołączonych dokumentów

RB 5/2016 - Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 26 stycznia 2016 roku wraz z określeniem daty jego wznowienia. [2016-01-26]

RB 4/2016 - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 26 stycznia 2016 roku wraz z wynikami głosowań. [2016-01-26]

RB-W 109/2015 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku [2015-12-29]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku [2015-12-29]

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 26 stycznia 2016 roku [2015-12-29]

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej_NWZ [2015-12-29]

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej_NWZ [2015-12-29]