Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

10listopada2016

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za III kwartał 2016 roku

19sierpnia2016

Raport półroczny Grupy CNT S.A. za I pólrocze 2016 roku

Skonsolidowany raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT S.A. za I półrocze 2016 roku

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za I kwartał 2016 roku

26kwietnia2016

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2015 rok

List Prezesa do Akcjonariuszy_RS_2015

Sprawozdanie finansowe GK CNT SA za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności GK CNT SA za 2015 rok

Oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego_RS_2015

Opinia i raport biegłego_RS_2015

Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego_RS_2015

Oświadczenie Zarządu o rzetelności_RS_2015