Kapitał zakładowy: 29 600 000 zł (opłacony w całości), Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy: KRS 0000143061, Regon: 271122279
NIP: 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11, fax +48 32 263 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl
Sosnowiec, dnia 26 kwietnia 2022 r.
Szanowni Państwo,
w związku z zakończeniem kolejnego roku obrotowego, odda w Państwa ręce
raport roczny spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A („Spółka”) za 2021 rok.
Miniony rok upłynął w cieniu utrzymującego się stanu pandemii wywołanej
COVID-19. Dla wielu podmiotów gospodarczych prowadzenie działalności gospodarczej
w utrzymującym się stanie niestabilności wprowadzanych i wycofywanych obostrzeń
oraz zmienności wprowadzanych regulacji było nie lada wyzwaniem, któremu nie każdy
podmiot gospodarczy podołał. Mimo to w ubiegłym roku CNT S.A. uzyskała bardzo dobry
wynik. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3 872 tys. PLN, co oznacza,
że przychody ze sprzedaży w 2021 r. były wyższe o 66% od uzyskanych w roku 2020.
Na końcowym etapie realizacji inwestycji mieszkaniowej spółki zależnej Centrum
Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp. k. pod nazwą „Nowa 5 Dzielnica”
w Krakowie Spółka nadal z sukcesem świadczyła usługi nadzoru, co zaowocowało
osiągnięciem przez spółkę zależną znakomitego wyniku sprzedaży inwestycji i szybkim
zakończeniem procesu sprzedaży. Uzyskane przez spółkę zależną przychody widoczne
w postaci otrzymanych zysków, prezentowanych w przychodach finansowych.
Spółka bazując na doświadczeniu minionych lat oraz wykorzystując posiadane
zasoby, w tym przede wszystkim wysoko wykwalifikowane zaplecze personalne
zaangażowała się w świadczenie usług nadzoru nad realizacją kolejnych inwestycji
deweloperskich: w Warszawie i w Niechorzu. Działania te zamierzam kontynuować
i w dalszym ciągu poszerzać ich zakres.
W 2021 r. Spółka osiągnęła zysk na działalności finansowej na poziomie 28 077
tys. zł (per saldo), w efekcie czego zysk brutto osiągnął 25 684 tys. , co oznacza, że był
wyższy w porównaniu do roku 2020 o 1% (25 377 tys. za rok 2020). Zysk netto na
koniec 2021 roku ukształtował się na poziomie 25 910 tys. zł.
Perspektywy na rok 2022 na chwilę obecną można określić jako dobre, choć
obecna sytuacja w Polsce i na świecie kształtowana jest w dużej mierze przez zjawiska
globalne podlegające dynamicznym zmianom. Z całą pewnością za zjawiska takie uznać
należy agresję Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, skutki nałożenia sankcji gospodarczych na
Federację Rosyjską oraz niedające się przewidzieć tego skutki dla polskiej gospodarki
i gospodarek światowych, dostępność funduszy europejskich oraz kierunki ich
wykorzystania.
Kapitał zakładowy: 29 600 000 zł (opłacony w całości), Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy: KRS 0000143061, Regon: 271122279
NIP: 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11, fax +48 32 263 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl
ugofalowych skutków obecnie obserwowanego wzrostu cen materiałów
i uug budowlanych przy jednoczesnej ograniczonej ich dostępności nie sposób obecnie
przewidzieć.
CNT S.A. będąc w znakomitej sytuacji finansowej (na koniec 2020 roku posiadane
środki pieniężne wynosiły 96 747 tys. zł. wzrost o 44% w stosunku do roku 2020) oraz
dysponując świetnie wykształconą i zmotywowaną kadrą stale poszukuje dla siebie
nowych perspektyw biznesowych dających sposobność rozpoczęcia opłacalnych
przedsięwzięć gospodarczych.
Dostrzegając szerokie możliwości związane z branżą wytwarzania energii ze
źródeł odnawialnych nie wykluczam próby podjęcia nowych wyzwań przez CNT S.A.
w sektorach związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska włączając w to branżę
wytwarzania energii ze źródeł alternatywnych.
Dziękuję za kolejny rok pracy i współpracy wszystkim członkom Rady Nadzorczej,
Pracownikom i Interesariuszom dostrzegając, że miarą wspólnego sukcesu wyniki
Spółki osiągnięte w minionym roku.
Dziękuję Akcjonariuszom CNT S.A. za okazane zaufanie i zapewniam, że dalszy
stabilny, bezpieczny rozwój Spółki i wzrost jej wartości dla Akcjonariuszy pozostaje moim
priorytetem.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią raportu rocznego CNT S.A. za
2021 rok.