Sosnowiec, dnia 26.04.2022 roku
Oświadczenie
Centrum Nowoczesnych Technologii
Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania
finansowego za 2021 rok
Działając na podstawie § 70 ust.1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) oraz oświadczenia Rady
Nadzorczej CNT S.A., niniejszym informujemy, że:
a) PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie („firma
audytorska”) oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego CNT S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską
lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską,
d) wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego
Spółki dokonano zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej.