Sosnowiec, dnia 26.04.2022 roku
Oświadczenie
Centrum Nowoczesnych Technologii
Spółka Akcyjna
w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania
finansowego za 2021 r.
Niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Spółki za
2021 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
i finansową, a także wynik finansowy CNT S.A.
Równocześnie oświadczam, że roczne sprawozdanie Zarządu z działalności CNT S.A. w 2021 roku
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych
zagrożeń i ryzyk.