Kapitał zakładowy: 29 600 000 zł (opłacony w całości), Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy: KRS 0000143061, Regon: 271122279
NIP: 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11, fax +48 32 263 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl
Sosnowiec, dnia 26 kwietnia 2022 r.
Szanowni Państwo,
czas publikacji raportów rocznych za zakończony okres sprawozdawczy to moment
analizy najistotniejszych wydarzeń i wyzwań z jakimi zmierzyła się Grupa Kapitałowa CNT
w minionym roku, a także podsumowania osiągniętych efektów.
Zakończony rok po raz kolejny był rokiem, w którym spółki Grupy Kapitałowej
osiągnęły wymierne i satysfakcjonujące wyniki finansowe.
W 2021 roku Grupa Kapitałowa CNT osiągnęła przychody ze sprzedaży
w wysokości 386 669 tys. (wzrost o 19% w stosunku do roku 2020), a zysk brutto ze
sprzedaży wyniósł 58 401 tys. (wzrost o 5% w stosunku do roku 2020). Zysk
z działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej zamknął się wynikiem 50 517 tys. .,
natomiast wypracowany przez Grupę Kapitałową CNT zysk netto w 2021 roku wyniósł
40 409 tys. .
Na działania spółek Grupy Kapitałowej CNT skutkujące w minionym roku
osiągnięciem publikowanych właśnie wyników finansowych zasadniczy wpływ miały
następujące okoliczności:
- zrealizowanie z sukcesem ostatniego etapu rentownej inwestycji deweloperskiej
spółki zależnej Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp. k. pod nazwą
„Nowa 5 Dzielnica” w Krakowie;
- realizowane z powodzeniem transakcje obrotu energią elektryczną, gazem
i prawami majątkowymi na rynku hurtowym Towarowej Giełdy Energii przez spółkę
zależną GET EnTra sp. z o.o., która to kontynuowała działalność w segmencie dystrybucji
energii elektrycznej oraz w segmencie obrotu energią.
Ponadto miniony rok upłynął w cieniu utrzymującego się stanu pandemii
wywołanej COVID-19 oraz ogólnej niestabilności wprowadzanych regulacji związanych
z pandemią. Pomimo tych utrudnień spółki Grupy Kapitałowej CNT konsekwentnie
prowadziły działalność gospodarczą w 2021 r. realizując przyjęte strategie.
W 2021 r. Emitent poszukiwał i nadal stale poszukuje dla siebie korzystnych
perspektyw biznesowych, dających możliwość rozpoczęcia inwestycji na rynku
nieruchomości, jak i zainicjowania innych opłacalnych przedsięwzięć gospodarczych.
Wobec posiadania przez CNT S.A. wysokich kompetencji w zakresie usług nadzoru
nad realizacją inwestycji budowlanych (nadzór i zarządzanie inwestycją) CNT S.A.
rozwijała tę działalność w 2021 r. i nadal będzie ją rozwijała w 2022 r.
Stabilna sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy Kapitałowej CNT (stan środków
pieniężnych Grupy CNT na koniec 2021 roku wynosi 117 299 tys. zł.) oraz współpraca ze
Kapitał zakładowy: 29 600 000 zł (opłacony w całości), Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy: KRS 0000143061, Regon: 271122279
NIP: 644-001-18-38, 41-200 Sosnowiec, ul. Partyzantów 11, tel. +48 32 294 40 11, fax +48 32 263 39 07, sekretariat@cntsa.pl, www.cntsa.pl
świetnie wykształconą i zmotywowaną kadrą pozwala mi z optymizmem spoglądać na
możliwość podejmowania przez Grupę Kapitałową CNT kolejnych, ambitnych wyzwań
i projektów. Należy mieć jednak na uwadze, że nie bez znaczenia dla przyszłych wyników
osiąganych przez spółki z Grupy Kapitałowej CNT mogą okazać się obserwowane
zjawiska o globalnym charakterze, które podlegają dynamicznym zmianom, a na które
spółki z Grupy Kapitałowej nie mają wpływu. Do takich zjawisk należą z pewnością
agresja Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, skutki nałożenia sankcji gospodarczych na
Federację Rosyjską oraz niedające się przewidzieć tego skutki dla polskiej gospodarki
i gospodarek światowych, dostępność funduszy europejskich oraz kierunki ich
wykorzystania.
Przy okazji publikacji niniejszego listu pragnę podziękować za kolejny rok
współpracy Pracownikom spółek z Grupy Kapitałowej CNT, Współpracownikom
i Interesariuszom. Dziękuję za zaangażowanie i wsparcie wspólnikom spółek zależnych,
oraz członkom Rady Nadzorczej CNT S.A. Życzę zarówno sobie jak i wszystkim spółkom
z Grupy Kapitałowej CNT, ich Pracownikom i Współpracownikom kolejnych
satysfakcjonujących wyników w ramach projektów, które wspólnie realizujemy oraz
realizować będziemy w przyszłości.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z treścią raportu rocznego Grupy
Kapitałowej CNT za 2021 rok.