Sosnowiec, dnia 26.04.2022 roku
Oświadczenie
Centrum Nowoczesnych Technologii
Spółka Akcyjna
w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy CNT za 2021 r.
Niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy roczne skonsolidowanego sprawozdanie
finansowe Grupy CNT za 2021 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny
i jasny sytuację majątkową i finansową, a także wynik finansowy Grupy CN.
Równocześnie oświadczam, że roczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
CNT w 2021 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy CNT, w tym
opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.