Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 13 czerwca 2017 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ

Stan na dzień 17 maja 2017 roku

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 36.360.000,00 zł (w tym wpłacony: 36.360.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 
Akcje na okaziciela 9.090.000   9.090.000

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 i sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2016 oraz opinia i raport biegłego rewidenta

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2016 rok oraz opinia i raport biegłego rewidenta

Załączone dokumenty

RB-W 25/2017 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2017 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ CNT S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2017 roku zawierające Sprawozdania RN za 2017 rok i tekst jednolity Regulaminu RN.

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej_ZWZ_13.06.2017

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej_ZWZ_13.06.2017

Uchwały podjęte przez ZWZ CNT S.A. wraz z wynikami głosowania

Rekomendacja Zarządu CNT S.A. w sprawie wypłaty dywidendy