Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2018 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 9 maja 2018 roku

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 36.360.000,00 zł (w tym wpłacony: 36.360.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 
Akcje na okaziciela 9.090.000   9.090.000

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017 i sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2017 oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2017 rok oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017

Załączone dokumenty

RB-W 29/2018 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku.

Uchwały i sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ CNT S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej_ZWZ_07.06.2018

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej_ZWZ_07.06.2018

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Spółki dotycząca RODO