Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Klauzula RODO

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY, PEŁNOMOCNIKÓW I REPREZENTANTÓW AKCJONARIUSZY
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.


Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), niniejszym informujemy, iż:

I.    Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu, 41-208, przy ul. Wojska Polskiego 12 (dalej „Spółka” lub „CNT S.A.”), tel.: +48 32 294 40 11, e-mail: sekretariat@cntsa.pl.

II.    Inspektor ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@cntsa.pl.

III.    Kategorie i zakres danych osobowych oraz źródło ich pochodzenia

Spółka przetwarza Państwa dane w zakresie:

 • dane osobowe identyfikujące akcjonariuszy i pełnomocników/reprezentantów akcjonariuszy, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, numer PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
 • dane zawarte w pełnomocnictwach,
 • dane zawarte w przekazywanych lub okazywanych Spółce dokumentach identyfikujących akcjonariusza i pełnomocnika/reprezentanta akcjonariusza,
 • dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów.
 • Dane osobowe mogą być zbierane przez Spółkę bezpośrednio od Państwa, a także od: podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, innych akcjonariuszy, pełnomocników akcjonariuszy oraz innych osób działających w ich imieniu.

IV.    Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • wykonywania nałożonych na Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z realizowaniem praw i obowiązków akcjonariuszy, takich jak: prowadzenie rejestru akcjonariuszy oraz współpracy z podmiotem prowadzącym rejestr, przeprowadzenie walnego zgromadzenia i umożliwienie uczestnictwa w nim, sporządzenie i udostępnienie na żądanie listy akcjonariuszy, ewentualna realizacja prawa do udziału w zysku – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym w związku z przepisami Kodeksu spółek handlowych,
 • kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacji ich tożsamości oraz ewentualnego ustalenia faktów dla celów dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

V.    Odbiorcy danych: Odbiorcami zebranych danych osobowych są:

 • podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi notarialne, usługi prawne, usługi informatyczne i doradcze, usługi archiwizacji dokumentów, usługi pocztowe i kurierskie,
 • organy administracyjne  i inne podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa,
 • inni akcjonariusze w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy, a także do wglądu do rejestru akcjonariuszy,
 • podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, tj. DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie - będący odrębnym administratorem danych.

VI.    Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji oraz w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego przewidzianego prawem.

VII.    Informacja o wymogu podania danych

W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane np. przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia Spółce weryfikacji tożsamości akcjonariuszy, pełnomocników akcjonariuszy, przesłanych Spółce dokumentów - ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, nienależytym prowadzeniem rejestru akcjonariuszy; w przypadku adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu - podanie takich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu tą drogą pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i pełnomocnikiem/reprezentantem akcjonariusza, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu w ten sposób.

VIII.    Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

IX.     Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane mogą być wysłane poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie przepisu art. 407 par. 1 (1) Kodeksu spółek handlowych, w sytuacji gdy akcjonariusz Spółki zażąda przesłania mu listy akcjonariuszy do miejsca jego zamieszkania lub siedziby również poza EOG. W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w w/w państwie miejsca zamieszkania lub siedziby akcjonariusza określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego nastąpi zgodnie z podstawą wskazaną w art. 49 ust. 1 lit e RODO tj. przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

X.     Informacja o profilowaniu danych osobowych

Państwa dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.