Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Klauzula RODO

 INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU ZE ZWOŁYWANIEM I ODBYWANIEM ZGROMADZEŃ AKCJONARIUSZY W CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A.

Na  podstawie  przepisów  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  UE 2016/679  z  27.04.2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) Centrum  Nowoczesnych  Technologii  S.A.   z   siedzibą   w   Sosnowcu   („Spółka”)   niniejszym   informuje,   iż   w   związku   ze   zwoływaniem 
i odbywaniem Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy CNT S.A. („ZWZ”) i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy CNT S.A. („NWZ”), Spółka będzie przetwarzała dane osobowe akcjonariuszy Spółki, pełnomocników akcjonariuszy Spółki uprawnionych do głosowania, innych osób uprawnionych do wykonywania prawa głosu na NWZ i ZWZ oraz dane osobowe ujawniane w trakcie i w związku z Walnymi Zgromadzeniami (łącznie zwanych „Akcjonariuszami” lub „Państwem”). W związku z powyższym, Spółka oświadcza, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna
z siedzibą w Sosnowcu (41-208 Sosnowiec), przy ul. Wojska Polskiego 12;

tel.: +48 32 294 40 11,
e-mail: sekretariat@cntsa.pl

2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (e-mail: iod@cntsa.pl).

3. Celem przetwarzania danych jest m.in. wypełnienie przez Spółkę obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. przepisów Kodeksu spółek handlowych,  Ustawy  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do  zorganizowanego  systemu  obrotu  oraz o spółkach publicznych, innych przepisów prawa dotyczących Spółki i związanych ze zwoływaniem i odbywaniem ZWZ i NWZ, umożliwienie Akcjonariuszom wykonywania swoich praw, ustalanie faktów dla celów dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Spółkę lub obrony przed roszczeniami, wykonywanie innych czynności związanych z ZWZ i NWZ.

4. Spółka przetwarza:

(i) dane osobowe identyfikujące akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy, takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do doręczeń, numer PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,

(ii) dane zawarte w pełnomocnictwach,

(iii) dane zawarte w przekazywanych lub okazywanych Spółce dokumentach identyfikujących akcjonariuszy i pełnomocnika akcjonariusza,

(iv) dane dotyczące akcji i wynikających z nich uprawnień, takie jak: liczba, rodzaj i numery akcji oraz liczba przysługujących głosów.

5. Dane osobowe Akcjonariuszy mogą być zbierane przez Spółkę od podmiotów prowadzących depozyt papierów wartościowych, od innych Akcjonariuszy, Pełnomocników Akcjonariuszy, od innych osób działających w ich imieniu.

6. Podstawą prawną przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów prawa, w tym m.in. Kodeksu spółek handlowych dotyczący np. sporządzania, przechowywania i udostępniania list uprawnionych akcjonariuszy oraz list obecności na ZWZ i NWZ, umożliwienie głosowania przez akcjonariuszy oraz przez pełnomocników akcjonariuszy, umożliwienia akcjonariuszom wykonywania ich praw (np. zgłaszania projektów uchwał),  Ustawy  o  ofercie  publicznej  i  warunkach  wprowadzania  instrumentów  finansowych  do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dotyczący np. przesyłania wykazów akcjonariuszy z ZWZ i NWZ do Komisji  Nadzoru  Finansowego  oraz  wynikający z innych obowiązujących przepisów prawa,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Spółki w postaci:

(i) umożliwienia kontaktu z akcjonariuszami i pełnomocnikami akcjonariuszy w celu weryfikacji ich tożsamości i przesłanych dokumentów,

(ii) dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

7. Odbiorcami zebranych danych osobowych jest Spółka i podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi notarialne, usługi prawne, usługi informatyczne i doradcze, usługi archiwizacji dokumentów, organy administracyjne (np. Komisja Nadzoru Finansowego), inni akcjonariusze.

8. Dane będą przetwarzane przez okres, w którym uprawnienia z akcji będą wykonywane, a także później do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z akcji oraz w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego przewidzianego prawem.

9. W przypadku przekazywania danych bezpośrednio Spółce, podanie danych jest wymagane np. przez przepisy Kodeksu spółek handlowych, w celu umożliwienia Spółce weryfikacji tożsamości akcjonariuszy, pełnomocników akcjonariuszy, przesłanych Spółce dokumentów - ich niepodanie wiąże się z brakiem możliwości uczestnictwa w ZWZ i NWZ; w przypadku adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu - podanie takich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu pomiędzy Spółką a akcjonariuszem i pełnomocnikiem akcjonariusza, a jego niepodanie wiąże się z brakiem możliwości podjęcia kontaktu tą drogą.

10. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także do domagania się ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; należy pamiętać, iż prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych.

12. Dane nadmiarowe są trwale usuwane przez Administratora.

13. Państwa dane nie będą profilowane i przetwarzane w sposób zautomatyzowany.