Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty bieżące

07czerwca2023
Godz.
23maja2023
Godz.
23maja2023
Godz.
19maja2023
Godz.
16maja2023
Godz.
15maja2023
Godz.
15maja2023
Godz.
15maja2023
Godz.
08maja2023
Godz.
08maja2023
Godz.

Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 05 czerwca 2023 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 05 czerwca 2023 roku

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia oceny sprawozania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia oceny sprawozania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku - podpisy

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnem Zgromadzeniu Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacją Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętzrnej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania wniosków i projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A.

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok 2022

Uchwały Zarządu CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. zwołanego na dzień 05 czerwca 2022 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach