Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Dywidenda

WYPŁATA DYWIDENDY W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH

Dywidenda za rokKwota dywid.
na jedną akcję w PLN
Data ustalenia
prawa do dywidendy
Data wypłaty dywidendy Uwagi  
2019 - - - Zysk netto w kwocie 22 344 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia***
2018 - - - Zysk netto w kwocie 6 139 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.**
2017 0,50 13.08.2018 06.09.2018 Łączna kwota zysku na wypłatę dywidendy wyniosła 4.545.000,00 PLN - RB 34/2018
2016 0,20 03.07.2017 17.07.2017 Łączna kwota zysku na wypłatę dywidendy wyniosła
1.818.000,00 PLN - RB 34/2017
2015 - - Zysk netto w kwocie 2 420 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
2014 0,45 24.06.2015 09.07.2015 Łączna kwota zysku na wypłatę dywidendy wyniosła
4.090.500,00 PLN - RB 64/2015
2013 0,35 27.06.2014 11.07.2014 Łączna kwota zysku na wypłatę dywidendy wyniosła
3.181.500,00 PLN - RB 14/2014
2012 0,24 25.06.2013 15.09.2013 Łączna kwota zysku na wypłatę dywidendy wyniosła
2.181.600,00 PLN - RB 32/2013
2011* - - - Zysk netto w kwocie 2 554 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.*
2010 - - - Zysk netto w kwocie 5 672 tys. PLN oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 4 322 tys. PLN przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.
2009 - - - Zysk netto w kwocie 2 686 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
2008 - - - Strata netto w kwocie 10 548 tys. PLN została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
2007 - - - Zysk netto w kwocie 1 572 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

W 2011 roku Spółka zrealizowała Program Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych i dokonała, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesjach giełdowych w dniach od 4 lipca do 30 września 2011 r., transakcji nabycia łącznie 449.901 akcji własnych, po średniej cenie 8,28659943 zł, za łączną kwotę 3.728.149,37 PLN.

Ponadto w 2011 roku Spółka w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego w trybie art. 72 ust. 1 Ustawy o ofercie, nabyła w celu umorzenia łącznie 1.560.099 akcji własnych o wartości nominalnej 4 zł każda. Akcje nabyte zostały za cenę 9,50 zł za jedną akcję za łączną kwotę 14.820.940,50 PLN. Średnia redukcja w zapisach wyniosła 81,69%. 

W dniu 27 czerwca 2019 roku CNT S.A. nabyła 590 000 sztuk akcji własnych na okaziciela, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLERGPL00014, o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja (Akcje Własne), w celu umorzenia. Nabycie Akcji Własnych nastąpiło na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku, poza rynkiem regulowanym, w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych Spółki, z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych. Akcje nabyte zostały za cenę 15,00 zł za jedną akję, co daje łączną cenę za nabyte akcje 8.850.000 zł.

*** W dniu 25 czerwca 2020 roku CNT S.A. nabyła 1 100 000 sztuk akcji własnych w celu umorzenia. Nabycie Akcji Własnych nastąpiło na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 9 czerwca 2020 roku, za pośrednictwem Millennium Domu Maklerskiego, poza rynkiem regulowanym, w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych Spółki, z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych. Akcje nabyte zostały za cenę 20 zł za jedną akję, co daje łączną cenę za nabyte akcje 22 000 000 zł.