Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Dywidenda

WYPŁATA DYWIDENDY W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT OBROTOWYCH

Dywidendą objęte są wszystkie akcje spółki (9.090.000)

Dywidenda za rokKwota dywid.
na jedną akcję w PLN
Data ustalenia
prawa do dywidendy
Data wypłaty dywidendy Uwagi  
2018 - - - Zysk netto w kwocie 6 139 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.**
2017 0,50 13.08.2018 06.09.2018 Łączna kwota zysku na wypłatę dywidendy wyniosła 4.545.000,00 PLN - RB 34/2018
2016 0,20 03.07.2017 17.07.2017 Łączna kwota zysku na wypłatę dywidendy wyniosła
1.818.000,00 PLN - RB 34/2017
2015 - - Zysk netto w kwocie 2 420 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
2014 0,45 24.06.2015 09.07.2015 Łączna kwota zysku na wypłatę dywidendy wyniosła
4.090.500,00 PLN - RB 64/2015
2013 0,35 27.06.2014 11.07.2014 Łączna kwota zysku na wypłatę dywidendy wyniosła
3.181.500,00 PLN - RB 14/2014
2012 0,24 25.06.2013 15.09.2013 Łączna kwota zysku na wypłatę dywidendy wyniosła
2.181.600,00 PLN - RB 32/2013
2011* - - - Zysk netto w kwocie 2 554 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.*
2010 - - - Zysk netto w kwocie 5 672 tys. PLN oraz niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 4 322 tys. PLN przeznaczono na kapitał zapasowy Spółki.
2009 - - - Zysk netto w kwocie 2 686 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
2008 - - - Strata netto w kwocie 10 548 tys. PLN została pokryta z kapitału zapasowego Spółki.
2007 - - - Zysk netto w kwocie 1 572 tys. PLN został przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

W 2011 roku Spółka zrealizowała Program Skupu Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych i dokonała, za pośrednictwem Biura Maklerskiego, na sesjach giełdowych w dniach od 4 lipca do 30 września 2011 r., transakcji nabycia łącznie 449.901 akcji własnych, po średniej cenie 8,28659943 zł, za łączną kwotę 3.728.149,37 PLN.

Ponadto w 2011 roku Spółka w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego w trybie art. 72 ust. 1 Ustawy o ofercie, nabyła w celu umorzenia łącznie 1.560.099 akcji własnych o wartości nominalnej 4 zł każda. Akcje nabyte zostały za cenę 9,50 zł za jedną akcję za łączną kwotę 14.820.940,50 PLN. Średnia redukcja w zapisach wyniosła 81,69%. 

W dniu 27 czerwca 2019 roku CNT S.A. nabyła 590 000 sztuk akcji własnych na okaziciela, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN: PLERGPL00014, o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja (Akcje Własne), w celu umorzenia. Nabycie Akcji Własnych nastąpiło na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego mBanku, poza rynkiem regulowanym, w drodze zaproszenia do składania ofert zbycia Akcji Własnych Spółki, z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych. Akcje nabyte zostały za cenę 15,00 zł za jedną akję, co daje łączną cenę za nabyte akcje 8.850.000 zł.