Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Corporate Governance

Corporate Governance 2021

OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZARZĄDU SPÓŁKI

Zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, od których stosowania CNT S.A. odstąpiła w sposób trwały.

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA 2020 ROK

SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA 2020 ROK

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Zgodnie z zasadą I.Z.1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia CNT S.A., Regulamin Rady Nadzorczej CNT S.A. oraz Regulamin Zarządu dostępne są pod adresem: https://www.cntsa.pl/o-spolce/dokumenty-korporacyjne

ZARZĄD I RADA NADZORCZA

Zgodnie z zasadą I.Z.1.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków rady nadzorczej kryteriów niezależności dostępne są pod adresem: https://www.cntsa.pl/o-spolce/wladze/zarzad

INNE

Informacje zamieszczane na stronie internetowej Spółki zgodnie z zasadami I.Z.1.10., I.Z.1.11., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.17., I.Z.1.20. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

  • Spółka nie publikuje prognoz finansowych.

W ciągu ostatnich pięciu lat obrotowych Spółka nie publikowała prognoz finansowych, gdyż w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie ma takiego obowiązku.

  • Treść obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Komitetu Audytu Rady Nadzorczej CNT S.A. podjął w dniu 18 października 2017 roku uchwałę o przyjęciu polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. i Grupy Kapitałowej Centrum Nowoczesnych Technologii, gdzie wprowadzona została reguła dotycząca zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki w treści zgodnej z Ustawą tj.

• kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w CNT S.A. przez okres dłuższy niż 5 lat,

• kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w CNT S.A. po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego,

 • maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia nr 537/2014, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.
  • Spółka nie posiada polityki różnorodności.

Spółka nie opracowała polityki różnorodności zarówno w odniesieniu do jej władz jak i kluczowych menedżerów, jednakże decyzje personalne podejmowane są przez uprawnione organy Spółki w sposób autonomiczny, na podstawie różnorodnych kryteriów takich jak kompetencje, doświadczenie, wykształcenie oraz indywidualne umiejętności kandydatów niezbędne do należytego wypełniania powierzonych im funkcji, brak więc ryzyka niestosowania niniejszej zasady. Uprawnione organy Spółki podejmujące decyzję w sprawie wyboru władz Spółki, czy jej kluczowych menadżerów dążą do zapewnienia wszechstronności i różnorodności tych osób, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego.

  • Uzasadnienie do projektów uchwał.

Spółka zamieszcza uzasadnienia do projektów uchwał walnego zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy wnoszonych przed zgromadzenie przez spółkę – w terminie umożliwiającym uczestnikom walnego zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. W przypadku otrzymania przez Spółkę żądania zwołania walnego zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych lub żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wraz z przedstawieniem przez akcjonariuszy projektu lub projektów uchwał na walne zgromadzenie ale bez przekazania uzasadnienia do przedłożonych uchwał Zarząd Spółki nie posiada kompetencji do zamieszczania uzasadnienia projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnionych akcjonariuszy. Spółka nie może przejąć na siebie odpowiedzialności za ww. inicjatywy akcjonariuszy i nie zgłasza takich sytuacji jako przypadki naruszenia zasady I.Z.1.17. DPSN.

  • Spółka nie planuje transmisji obrad walnych zgromadzeń oraz dokonywania zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Spółka nie prowadzi transmisji obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo oraz nie prowadzi zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo z uwagi na powyższe CNT S.A. nie zamieszcza na swojej stronie internetowej ww. informacji. Niestosowanie powyższych zasady podyktowane jest względami prawnymi, technicznymi i ekonomicznymi związanymi z ewentualnym ich wdrożeniem.

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Inne regulacje