Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Dane finansowe - półroczne

Wybrane dane finansowe
Wybierz zakres dat
Przychody ze sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Całkowity dochód netto za okres
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Średnia ważona ilość akcji
Średnia ważona ilość akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)
POZYCJE BILANSOWE
Aktywa, razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
Wybrane dane finansowe
Wybierz zakres dat
Przychody ze sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Całkowity dochód netto za okres
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Średnia ważona ilość akcji
Średnia ważona ilość akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)
POZYCJE BILANSOWE
Aktywa, razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
Wybrane dane finansowe
Wybierz zakres dat
Przychody ze sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Całkowity dochód netto za okres
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Średnia ważona ilość akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą działalności zaniechanej (w PLN/EUR)
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE
Aktywa, razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
Wybrane dane finansowe
Wybierz zakres dat
Przychody ze sprzedaży
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
Zysk (strata) brutto
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
Zysk (strata) na działalności zaniechanej
Zysk (strata) netto
Całkowity dochód netto za okres
Całkowity dochód netto za okres przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
Przepływy pieniężne netto, razem
Średnia ważona ilość akcji
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej (w PLN/EUR)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą działalności zaniechanej (w PLN/EUR)
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE
Aktywa, razem
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Kapitał własny
Kapitał akcyjny
Liczba akcji
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)