Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu CNT S.A.

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcjiLiczba posiadanych akcji (szt.)Udział w kapitale zakładowym (%)Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Zbigniew Jakubas i podmioty od niego zależne * 5 823 023 78,69 % 78,69 %
Pozostali akcjonariusze 1 576 977  21,31 %  21,31 % 
Ogółem 7 400 000  100% 100% 

* Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy działających w porozumieniu: FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Zbigniewa Jakubasa i podmioty od niego zależne - Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 12 marca 2021 roku

** Stan akcji ustalony na podstawie zawiadomienia o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce - Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku.

Wykres - Akcjonariat według liczby akcji i głosów z akcji:

  • FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych i Zbigniew Jakubas oraz podmioty od niego zależne
  • Pozostali akcjonariusze

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 6 listopada 1998 roku. Akcje CNT S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku równoległym, w systemie notowań ciągłych i wchodzą m.in. w skład indeksu WIG, a także indeksu sektorowego WIG-budownictwo.

Kapitał zakładowy CNT S.A. wynosi 29 600 000 zł i składa się z 7 400 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda, dzielących się na:

  • 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BI,
  • 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 5.180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.