Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu CNT S.A.

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcjiLiczba posiadanych akcji (szt.)Udział w kapitale zakładowym (%)Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Zbigniew Jakubas i podmioty od niego zależne * 6 450 732 75,89 75,89
Pozostali akcjonariusze 2 049 268 24,11 24,11
Ogółem 8 500 000  100  100 

* Zawiadomienie o zwiększeniu ogólnej liczby głosów i akcji w Spółce przez Akcjonariuszy działających w porozumieniu: FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, Zbigniewa Jakubasa i podmioty od niego zależne - Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku

Wykres - Akcjonariat według liczby akcji i głosów z akcji:

  • FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych i Zbigniew Jakubas oraz podmioty od niego zależne
  • Pozostali akcjonariusze

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 6 listopada 1998 roku. Akcje CNT S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku równoległym, w systemie notowań ciągłych i wchodzą m.in. w skład indeksu WIG, a także indeksu sektorowego WIG-budownictwo.

Kapitał zakładowy CNT S.A. wynosi 34 000 000 zł i składa się z 8 500 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda, dzielących się na:

  • 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BI,
  • 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 6.280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.