Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu CNT S.A.

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcjiLiczba posiadanych akcji (szt.)Udział w kapitale zakładowym (%)Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)

FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia zawartego dnia
1 lipca 2014r.*

5 864 490 85,11 % 85,11 %
Pozostali akcjonariusze 1 025 645  14,89 %  14,89 % 
Ogółem 6 890 135 100 %  100 %

* Stan akcji ustalony na podstawie zawiadomienia o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce - Raport bieżący nr RB 8/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. 

Wykres - Akcjonariat według liczby akcji i głosów z akcji:

  • FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych i Zbigniew Jakubas oraz podmioty od niego zależne *
  • Pozostali akcjonariusze

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 6 listopada 1998 roku. Akcje CNT S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku równoległym, w systemie notowań ciągłych i wchodzą m.in. w skład indeksu WIG, a także indeksu sektorowego WIG-budownictwo.

Kapitał zakładowy CNT S.A. wynosi 27.560.540 zł i składa się z 6.890.135 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda, dzielących się na:

  • 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BI,
  • 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 4.670.135 akcji zwykłych na okaziciela serii F.