Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Akcjonariat

Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu CNT S.A.

Akcjonariusze posiadający powyżej 5% akcjiLiczba posiadanych akcji (szt.)Udział w kapitale zakładowym (%)Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA (%)
FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych* 6 371 655 70,10 70,10
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. 590 000 6,49 6,49**
Pozostali akcjonariusze 2 128 345 23,41 23,41
Ogółem 9.090.000  100  100 

Informacja o zmniejszeniu o ponad 5% stanu posiadania akcji Spółki przez Wartico Invest sp. z o.o. oraz zmniejszeniu o ponad 1% stanu posiadania akcji spółki przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie oraz Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi (podmioty działające w porozumieniu na podstawie zawartego przez strony w dniu 1 lipca 2014 roku porozumienia) - Raport bieżący nr 25/2019 z dnia 10 lipca 2019 roku.

** Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji.

Wykres - Akcjonariat według liczby akcji i głosów z akcji:

  • FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wraz z podmiotami będącymi stronami porozumienia z dnia 1 lipca 2014 roku
  • Pozostali akcjonariusze
  • Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. zadebiutował na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 6 listopada 1998 roku. Akcje CNT S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na rynku równoległym, w systemie notowań ciągłych i wchodzą m.in. w skład indeksu WIG, a także indeksu sektorowego WIG-budownictwo.

Kapitał zakładowy CNT S.A. wynosi 36.360.000 zł i składa się z 9.090.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 zł każda, dzielących się na:

  • 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  • 255.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BI,
  • 510.000 akcji zwykłych na okaziciela serii BII,
  • 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
  • 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
  • 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
  • 6.870.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.