Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 9 czerwca 2020 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 13 maja 2020 roku

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 34.000.000,00 zł (w tym wpłacony: 34.000.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 

Akcje na okaziciela

8.500.000 

 8.500.000

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela (akcje zdematerializowane).

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2019 i sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2019 oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok 2019 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  GK CNT za 2019 rok

Załączone dokumenty

RB-W 14/2020 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 9 czerwca 2020 roku

Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 roku.

Polityka wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej CNT S.A.

Uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 roku

Uchwały Zarządu CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. zwołanego na dzień 9 czerwca 2020 roku.

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej_ZWZ_09.06.2020

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej_ZWZ_09.06.2020