Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 14 czerwca 2022 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 19 maja 2022 roku.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 29.600.000,00 zł (w tym wpłacony: 29.600.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 

Akcje na okaziciela

7.400.000  

 7.400.000 

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela (akcje zdematerializowane).

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 i sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok 2021 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  GK CNT za 2021 rok

Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021 oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Załączone dokumenty

Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 14 czerwca 2022 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 r.

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia oceny sprawozdania z działalnośc i CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r., oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitał owej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 r

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalnośc i w 2021 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego.

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania wniosków i projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A.

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. oceny rekomendacji Zarządu dotyczącej podział u zysku netto za rok 2021.

Uchwały Zarządu CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej ZWZ 14 czerwca 2022 roku.

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej ZWZ 14 czerwca 2022 roku.