Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 22 czerwca 2021 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 18 maja 2021 roku.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 29.600.000,00 zł (w tym wpłacony: 29.600.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 

Akcje na okaziciela

7.400.000  

 7.400.000 

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela (akcje zdematerializowane).

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2020 oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  GK CNT za 2020 rok

Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2020 i 2019 oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Załączone dokumenty

RB 14/2021 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 22 czerwca 2021 roku

Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 22 czerwca 2021 r.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r.

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia oceny sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2020 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania z działalności i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r.

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki.

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania wniosków Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzeni e Akcjonariuszy CNT S.A.

Uchwały Zarządu CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r.

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej_ZWZ_22 czerwca 2021 roku.

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej_ZWZ_22 czerwca 2021 roku.