Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 05 czerwca 2023 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 08 maja 2023 roku.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 12 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 27.560.540,00 zł (w tym wpłacony: 27.560.540,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 

Akcje na okaziciela

6.890.135

 6.890.135

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela (akcje zdematerializowane).

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 i sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2022 oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za rok 2022 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2022 rok oraz Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  GK CNT za 2022 rok

Sprawozdanie z wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022 oraz Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Załączone dokumenty

Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 05 czerwca 2023 roku

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 05 czerwca 2023 roku

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia oceny sprawozania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia oceny sprawozania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku oraz oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 roku - podpisy

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. przyjęcia i przedłożenia Zwyczajnemu Walnem Zgromadzeniu Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku z uwzględnieniem prac Komitetu Audytu, wraz ze zwięzłą oceną sytuacją Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętzrnej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania ładu korporacyjnego

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania wniosków i projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A.

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto za rok 2022

Uchwały Zarządu CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. zwołanego na dzień 05 czerwca 2022 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022

Raport atestacyjny z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej ZWZ 05 czerwca 2023 roku

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej ZWZ 05 czerwca 2023 roku

RB 19/2023 - W sprawie wniosku akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 05 maja 2023 roku uchwały o zmianie statutu.

RB 19/2023/K - W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 19/2023 z 15.05.2023 r.

RB 20/2023 - W sprawie wniosku akcjonariusza FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o zamieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT SA zwołanego na 05 czerwca 2023 roku uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

RB 23/2023 - Rekomendacja Zarządu w sprawie wyboru przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przedstawienia ZWZA CNT S.A. rekomendacji co do wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy