Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 10 listopada 2022 roku.

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ tj. w dniu 14 października 2022 roku:

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 12 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 29.600.000,00 zł (w tym wpłacony: 29.600.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 

Akcje na okaziciela

7.400.000 

 7.400.000

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela (akcje zdematerializowane).

Załączone dokumenty

Ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 10 listopada 2022 r.

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. cz. I

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. cz. II

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. ws. zaopiniowania projektów uchwał Zarządu CNT S.A. przedłożonych do rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CNT S.A. cz. III

Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych

Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych