Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 12 sierpnia 2020 roku.

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ tj. w dniu 16 lipca 2020 roku

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 34.000.000,00 zł (w tym wpłacony: 34.000.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 

Akcje na okaziciela

8.500.000 

 8.500.000

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela (akcje zdematerializowane).

Załączone dokumenty

RB 27/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projekty uchwał na NWZ

Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 sierpnia 2020 roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 12 sierpnia 2020 roku

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. w sprawie zaopiniowania projektu uchwał i wniosków przedkładanych przez Zarząd na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A.

Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych

Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych

Klauzula informacyjna dotycząca RODO