Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 1 października 2019 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ tj. na dzień 3 września 2019 r.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 36.360.000,00 zł (w tym wpłacony: 36.360.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 

Akcje na okaziciela

9.090.000 

 8.500.000 

Lista dołączonych dokumentów NWZ zwołanego na 01.10.2019r.

RB-W 29/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projekty uchwał na NWZ

Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2019 roku.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 1 października 2019 roku.

Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. w sprawie zaopiniowania projektu uchwał i wniosków przedkładanych przez Zarząd na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. planowane na dzień 1 października 2019 roku.

Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób fizycznych

Pełnomocnictwo na NWZ wraz z formularzem dla pełnomocnika i instrukcją do głosowania dla osób prawnych

Klauzula informacyjna dotycząca RODO