Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 7 czerwca 2018 roku.

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ tj. na dzień 10 kwietnia 2018 r.

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 36.360.000,00 zł (w tym wpłacony: 36.360.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 

Akcje na okaziciela

9.090.000 

 9.090.000 

Lista dołączonych dokumentów NWZ zwołanego na 07.06.2018r.

RB-W 20/2018 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku.

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej na NWZ zwołane na dzień 07.06.2018 r.

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej na NWZ zwołane na dzień 07.06.2018 r.

RB-W 20/2018/K - Sprostowanie informacji nt. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2018 roku.

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Spółki dotycząca RODO