Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Corporate Governance

Corporate Governance 2017

INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ

Zarząd:
Prezesem Zarządu Spółki jest Pan Jacek Taźbirek, wobec powyższego, udział kobiet w Zarządzie Spółki wynosi 0% i odpowiednio udział mężczyzn 100%.

Rada Nadzorcza:
Od dnia 23 lutego 2017r. w Radzie Nadzorczej CNT S.A. zasiadają dwie kobiety, w związku z powyższym udział kobiet w RN wynosi obecnie 40% i odpowiednio mężczyzn 60%.

OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZARZĄDU SPÓŁKI

Zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, od których stosowania CNT S.A. odstąpiła w sposób trwały.

RAPORTY CG

Raport bieżący 1/2017

SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ

Sprawozdanie z działalności RN za 2016 rok oraz pozostałe sprawozdania wraz z uchwałami RN.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia CNT S.A., Regulamin Rady Nadzorczej CNT S.A. oraz Regulamin Zarządu dostępne są pod adresem: https://www.cntsa.pl/o-spolce/dokumenty-korporacyjne

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Inne regulacje