Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 15 czerwca 2016 roku i kontynuowane po przerwie w dniu 7 lipca 2016 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ZWZ

Stan na dzień 18 maja 2016 roku

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 36.360.000,00 zł (w tym wpłacony: 36.360.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 
Akcje na okaziciela 9.090.000   9.090.000

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015 i sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2015 rok

Uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowania - RB 48/2016

Lista dołączonych dokumentów ZWZ 2016

RB-W 44/2016 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 15 czerwca 201 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ CNT S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku zawierające Sprawozdania RN za 2015 rok.

RB-W 45/2016 - Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku

RB 48/2016 - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 15 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań.

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej_ZWZ_15.06.2016

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej_ZWZ_15.06.2016