Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 6 czerwca 2019 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ tj. w dniu 9 maja 2019 roku

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 36.360.000,00 zł (w tym wpłacony: 36.360.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 
Akcje na okaziciela 9.090.000 

 9.090.000

Załączone dokumenty

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie CNT S.A. w dniu 6 czerwca 2019 roku

RB-W 9/2019 - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 6 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku.

Uchwała Zarządu CNT S.A. w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

Uchwały i Sprawozdania Rady Nadzorczej CNT S.A. w sprawach objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2019 roku, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.

Klauzula informacyjna dla Akcjonariuszy Spółki dotycząca RODO

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej_ZWZ_06.06.2019 po rozszerzeniu porządku obrad

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej_ZWZ_06.06.2019 po rozszerzeniu porządku obrad