Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty półroczne

19sierpnia2016

Raport półroczny Grupy CNT S.A. za I pólrocze 2016 roku

Skonsolidowany raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2016 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT S.A. za I półrocze 2016 roku

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku