Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Corporate Governance

INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ

Zarząd:
W Zarządzie Spółki zasiadają wyłącznie mężczyźni. Wobec powyższego, udział kobiet w Zarządzie Spółki wynosi 0% i odpowiednio udział mężczyzn 100%.

Rada Nadzorcza:
Od dnia 22 czerwca 2012r. do 10 czerwca 2014r. w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadały dwie kobiety, tak więc udział kobiet w RN wynosił 40% i odpowiednio udział mężczyzn 60%. Od dnia 10 czerwca 2014r. w Radzie Nadzorczej CNT S.A. zasiada jedna kobieta, w związku z powyższym udział kobiet w RN wynosi obecnie 20% i odpowiednio mężczyzn 80%.

OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZARZĄDU SPÓŁKI

Zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, od których stosowania CNT S.A. odstąpiła w sposób trwały.

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2014 rok stanowiące załącznik do Sprawozdania Zarządu za 2014 rok

Informacja Zarządu CNT S.A. o braku obowiązywania w Spółce reguły dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

RAPORTY CG

Raport bieżący nr 1/2015 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik: Życiorys zawodowy Pana Grzegorza Banaszek

Raport bieżący nr 2/2015 Zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Załącznik: CV Pana Władysława Korzeniowskiego

Raport bieżący nr 3/2015 Informacja o niezastosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk

SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ

Sprawozdanie RN CNT S.A. z działalności wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za rok 2014.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT S.A. oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT S.A. za rok 2014.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT S.A. z wyników oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu dostępne są pod adresem: https://www.cntsa.pl/o-spolce/dokumenty-korporacyjne

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Inne regulacje dotyczące DPSN