Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Corporate Governance

INFORMACJA O UDZIALE KOBIET I MĘŻCZYZN W ZARZĄDZIE I RADZIE NADZORCZEJ

Zarząd:
W Zarządzie Spółki zasiadają wyłącznie mężczyźni. Wobec powyższego, udział kobiet w Zarządzie Spółki wynosi 0% i odpowiednio udział mężczyzn 100%.

Rada Nadzorcza:
Od dnia 10 czerwca 2014r. w Radzie Nadzorczej CNT S.A. zasiada jedna kobieta, w związku z powyższym udział kobiet w RN wynosi obecnie 20% i odpowiednio mężczyzn 80%.

 

OŚWIADCZENIA I INFORMACJE ZARZĄDU SPÓŁKI

Zasady ładu korporacyjnego zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, od których stosowania CNT S.A. odstąpiła w sposób trwały.

Informacja Zarządu CNT S.A. o braku obowiązywania w Spółce reguły dotyczącej zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

RAPORTY CG

Raport bieżący nr 1/2016

SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw objętych porządkiem obrad ZWZ CNT S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2016 roku zawierające Sprawozdania RN za 2015 rok.

DOKUMENTY KORPORACYJNE

Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu dostępne są pod adresem: https://www.cntsa.pl/o-spolce/dokumenty-korporacyjne

OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW
Inne regulacje dotyczące DPSN