Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 16 lipca 2017 roku.

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia NWZ

Stan na dzień 19 czerwca 2017 roku

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 36.360.000,00 zł (w tym wpłacony: 36.360.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 
Akcje na okaziciela 9.090.000 

 

9.090.000

 

Lista dołączonych dokumentów NWZ 16.07.2017

RB-W 30/2017 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 16 lipca 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 16 lipca 2017 roku.

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej_NWZ_16.07.2017

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej_NWZ_16.07.2017

Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 17.07.2017r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CNT S.A. zwołane na dzień 23 lutego 2017 roku.

Informacja o ogólnej liczbie akcji CNT S.A. i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia ZWZ

Stan na dzień 26 stycznia 2017 roku

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem 0000143061, NIP: 644-001-18-38, kapitał zakładowy 36.360.000,00 zł (w tym wpłacony: 36.360.000,00 zł) działając na podstawie art. 402(3) § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przekazuje poniżej informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu NWZ:

Rodzaj akcji Liczba akcji Liczba głosów z tych akcji 
Akcje na okaziciela 9.090.000   9.090.000

Lista dołączonych dokumentów NWZ 2017

RB-W 10/2017 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 23 lutego 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.

Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. zwołanego na dzień 23 lutego 2017 roku.

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby fizycznej_NWZ_23.02.2017

Formularz pełnomocnictwa oraz instrukcja dla osoby prawnej_NWZ_23.02.2017

Uchwały podjęte przez NWZ wraz z wynikami głosowania