Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty półroczne

27sierpnia2012

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2012

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania

31sierpnia2011

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2011

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania

31sierpnia2011

Raport półroczny

Poprawiony raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2011 roku (publikacja 12.01.2012)

12sierpnia2010

Raport półroczny za I półrocze 2010 roku

Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdania finansowego

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2010

Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2010 roku