Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

19listopada2020

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2020 roku

27sierpnia2020

Raport półroczny Grupy CNT za I półrocze 2020 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2020 roku wraz z oświadczeniem Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2020 roku.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2020 roku oraz śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2020 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2020 roku

28kwietnia2020

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2019 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2019 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.