Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

25listopada2021

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2021 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2021 roku

26sierpnia2021

Raport półroczny Grupy CNT za I półrocze 2021 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2021 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2021 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2021 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2021 roku

29kwietnia2021

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2020 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.