Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

22listopada2019

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2019 roku

30sierpnia2019

Raport półroczny Grupy CNT za I półrocze 2019 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CNT za I półrocze 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT za I półrocze 2019 roku wraz z oświadczeniem Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2019 roku oraz śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2019 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2019 roku

24kwietnia2019

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2018 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.