Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

24listopada2022

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2022 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2022 roku

25sierpnia2022

Raport półroczny Grupy CNT za I półrocze 2022 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2022 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2022 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2022 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2022 roku

26maja2022

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2022 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2022 roku

28kwietnia2022

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok

List Prezesa do Akcjonariuszy - podpis.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok - podpisy.

Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośc i Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2021 rok.

Skonsolidowane sprawozdanie z działalnośc i Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2021 rok - podpis.

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora.

Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora - podpis.

Oświadczenie Zarządu - podpis.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpis.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpis.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu - podpis.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorc zą CNT S.A.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorc zą CNT S.A. - podpis.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorc zą CNT S.A. - podpis.

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok dokonana przez Radę Nadzorc zą CNT S.A. - podpis.

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok wydane przez firmę audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2021 rok wydane przez firmę audytorską PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie - podpis.