Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

16listopada2017

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za III kwartał 2017 roku

24sierpnia2017

Raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2017 roku

Skonsolidowany raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT S.A. za I półrocze 2017 roku

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za I kwartał 2017 roku

26kwietnia2017

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za 2016 rok

List Prezesa do Akcjonariuszy_RS_2016

Sprawozdanie finansowe GK CNT SA za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności GK CNT SA za 2016 rok

Oświadczenie o stosowaniu Ładu korporacyjnego_RS_2016

Opinia i raport biegłego_RS_2016

Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego_RS_2016

Oświadczenie Zarządu o rzetelności_RS_2016