Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

26sierpnia2021

Raport półroczny Grupy CNT za I półrocze 2021 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za I półrocze 2021 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2021 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2021 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2021 roku

29kwietnia2021

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2020 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2020 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.

29kwietnia2021

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności CNT S.A. za 2020 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2020 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o sprawozdaniu finansowym za 2020 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2020 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2020 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.