Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

28kwietnia2020

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2019 rok

Sprawozdanie z działalności CNT S.A. za 2019 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2019 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2019 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2019 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.

22listopada2019

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za III kwartał 2019 roku

30sierpnia2019

Raport półroczny Grupy CNT za I półrocze 2019 roku

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy CNT za I półrocze 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT za I półrocze 2019 roku wraz z oświadczeniem Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CNT za I półrocze 2019 roku oraz śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CNT S.A. za I półrocze 2019 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2019 roku