Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

25kwietnia2018

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności CNT S.A. za 2017 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w CNT S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 rok

16listopada2017

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za III kwartał 2017 roku

24sierpnia2017

Raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2017 roku

Skonsolidowany raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT S.A. za I półrocze 2017 roku

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za I kwartał 2017 roku