Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

24kwietnia2019

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2018 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CNT i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CNT za 2018 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.

24kwietnia2019

Sprawozdanie finansowe CNT S.A. za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności CNT S.A. za 2018 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego w CNT S.A. za 2018 rok oraz Oświadczeniem Zarządu o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok i informacją Zarządu dot. wyboru firmy audytorskiej

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2018 rok wydane przez audytora - BDO sp. z o.o. sp.k.

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. o wyborze firmy audytorskiej

Oświadczenie Rady Nadzorczej CNT S.A. dotyczące Komitetu Audytu

Ocena sprawozdania z działalności CNT S.A. i sprawozdania finansowego CNT S.A. za 2018 rok dokonana przez Radę Nadzorczą CNT S.A.

16listopada2018

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za III kwartał 2018 roku

24sierpnia2018

Raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2018 roku

Skonsolidowany raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2018 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT S.A. za I półrocze 2018 roku

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku