Schowek: 0

Dokumenty w schowku

Brak dokumentów

Raporty okresowe

16listopada2018

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za III kwartał 2018 roku

24sierpnia2018

Raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2018 roku

Skonsolidowany raport półroczny Grupy CNT S.A. za I półrocze 2018 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy CNT S.A. za I półrocze 2018 roku

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego.

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. ws. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań.

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT za I kwartał 2018 roku

25kwietnia2018

Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok

List Prezesa do Akcjonariuszy_RS

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok

Skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej CNT za 2017 rok wraz z Oświadczeniem o stosowaniu Ładu Korporacyjnego w CNT S.A. za 2017 rok

Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie wyboru audytora do badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok

Oświadczenie Zarządu CNT S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok